CRANKSHAFT
CRANKSHAFT
PISTON, LINER, RING
PISTON, LINER, RING
VALVE, GUIDE, SEAT
VALVE, GUIDE, SEAT
CONNECTING ROD
CONNECTING ROD
CAMSHAFT
CAMSHAFT

MWM

GL REF NO ENGINE CYL NO MATCHING
GMM2016V8-27 2016 / V8 V8 12276321
GMM2016V12-27 2016 / V12 V12 12314137
GMM2016V16-27 2016 / V16 V16 12316662
GMM2020V12-27 2020 / V12 V12 -
GMM2020V16-27 2020 / V16 V16 -
GMM2020V20-27 2020 / V20 V20 -
GMM2032V12-27 2032 / V12 V12 -
GMM6227-27 D227 - 6 R6 -
GMM6232-27 232V6 V6 -
GMM2032V16-27 2032 / 632 V16 12380039

MWM

GL REF NO ENGINE CYL NO MATCHING
GMM2016V8-27 2016 / V8 V8 12276321
GMM2016V12-27 2016 / V12 V12 12314137
GMM2016V16-27 2016 / V16 V16 12316662
GMM2020V12-27 2020 / V12 V12 -
GMM2020V16-27 2020 / V16 V16 -
GMM2020V20-27 2020 / V20 V20 -
GMM2032V12-27 2032 / V12 V12 -
GMM6227-27 D227 - 6 R6 -
GMM6232-27 232V6 V6 -
GMM2032V16-27 2032 / 632 V16 12380039