CRANKSHAFT
CRANKSHAFT
PISTON, LINER, RING
PISTON, LINER, RING
VALVE, GUIDE, SEAT
VALVE, GUIDE, SEAT
CONNECTING ROD
CONNECTING ROD
CAMSHAFT
CAMSHAFT

WAUKESHA

GL REF NO ENGINE CYL NO MATCHING
GWAF18-28 VGF Series/ F18 GLD R6 300111
GWAH24-28 VGF Series/ H24 GLD R8 301111
GWAL36-28 VGF Series/ L36 GLD V12 2030211
GWAP48-28 VGF Series/ P48 GLD V16 -
GWAVHP VHP Series - -

WAUKESHA

GL REF NO ENGINE CYL NO MATCHING
GWAF18-28 VGF Series/ F18 GLD R6 300111
GWAH24-28 VGF Series/ H24 GLD R8 301111
GWAL36-28 VGF Series/ L36 GLD V12 2030211
GWAP48-28 VGF Series/ P48 GLD V16 -
GWAVHP VHP Series - -